کد جستجو گر گوگل در سايت و وبلاگ
با لوگو و مناسب هاي مختلف جهاني از جمله روز مادر،روز پدر و...

زيبا،شيک،با لود سريع و کوچک
1.ابتدا بر روي لوگو انتخابي کليک و کد مورد نظر را دانلود کنيد.
2.سپس از داخل کدها ******** را پيدا کنيد و بجاي آن آدرس وبلاگ و يا سايت خود را وارد کنيد.
3.در آخر تمامي کدها را در تنظيمات وبلاگ و يا ويرايش قالب بريزيد.


براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد براي دريافت با اين لوگو کليک کنيد